Bảo đảm an ninh hàng không khu vực hạn chế

Bảo đảm an ninh hàng không khu vực hạn chế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 51/2012/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2010/NĐ-CP của Chính phủ về an ninh hàng không dân dụng, trong đó có nội dung về việc bảo đảm an ninh khu vực hạn chế.

Khu vực hạn chế là khu vực của cảng hàng không, sân bay và nơi có công trình, trang bị, thiết bị hàng không mà việc ra vào và hoạt động tại đó phải được kiểm tra, soi chiếu, giám sát an ninh hàng không dân dụng, được bảo vệ nhằm ngăn ngừa và chống lại các hành vi can thiệp bất hợp pháp.

Theo Khoản 3 Điều 5 của Nghị định 81/2010/NĐ-CP trước đây quy định: Người, phương tiện ra, vào và hoạt động tại khu vực hạn chế phải có thẻ kiểm soát an ninh hàng không dân dụng, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không dân dụng do Cục Hàng không Việt Nam, Cảng vụ hàng không liên quan cấp, trừ trường hợp hành khách đi tàu bay hoặc trường hợp khẩn cấp liên quan đến an ninh hàng không dân dụng…

Nghị định mới sửa đổi, bổ sung như sau: Trừ trường hợp hành khách đi tàu bay hoặc trường hợp khẩn cấp liên quan đến an ninh hàng không dân dụng thì người, phương tiện ra, vào hoạt động tại khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay phải có thẻ kiểm soát an ninh hàng không dân dụng, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không dân dụng do Cục Hàng không Việt Nam, Cảng vụ hàng không liên quan, Người khai thác cảng hàng không, sân bay cấp.

Cũng theo quy định mới, người khai thác cảng hàng không, sân bay được cấp thẻ kiểm soát an ninh hàng không dân dụng, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không dân dụng có giá trị vào các cảng hàng không, sân bay thuộc phạm vi quản lý của người khai thác cảng cho cán bộ, nhân viên và phương tiện, thiết bị thuộc quyền quản lý, sử dụng của người khai thác.

Cục Hàng không Việt Nam cấp thẻ kiểm soát an ninh hàng không dân dụng có giá trị vào các cảng hàng không, sân bay thuộc phạm vi quản lý của từ hai Cảng vụ khu vực khác nhau trở lên.

Nghị định nêu quy định, Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm thống nhất với cơ quan liên quan về việc cấp và sử dụng thẻ kiểm soát an ninh hàng không dân dụng cho cán bộ, nhân viên của các cơ quan quản lý nhà nước khác tại cảng hàng không, sân bay.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2012.

Theo chinhphu.vn

Related posts