Có những loại thị thực nào?

Có những loại thị thực nào?

Luật Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ dựa vào mục đích của chuyến đi đến Hoa Kỳ của đương đơn sẽ xác định loại thị thực cần xin.

Có hai loại thị thực chính đến Hoa Kỳ: thị thực di dân và thị thực không di dân.

1. Thị thực di dân

Bộ phận Thị thực Di dân giải quyết đơn xin thị thực của những cá nhân muốn đến Hoa Kỳ định cư, bao gồm:
– Thành viên trực hệ hoặc thành viên gia đình của Công dân Hoa Kỳ hay Thường trú nhân Hoa Kỳ;

– Hôn phu (thê) của Công dân Hoa Kỳ;

– Người nước ngoài đến định cư để làm việc và Trẻ Lai.

2. Thị thực không di dân

Bộ phận Thị thực Không Di dân giải quyết đơn xin thị thực của đương đơn người Việt Nam và các nước khác muốn đến Hoa Kỳ lưu trú tạm thời với mục đích công tác, du lịch, học tập hoặc làm việc.

Related posts

Leave a Comment