CX – Khuyen mai di HKG den 30Jun11

BAYOU trien khai thong bao cua Cathay Pacific  voi noi dung “CX – Khuyen mai di HKG den 30Jun11 ”
1.      Khuyen mai hạng Business Class

·        Thoi gian ban: 10May11 – 30Jun11

·        Thoi gian khoi hanh: 10May11 – 30Jun11

·        BKC: I cls

·        Fare basic: JRT8

·        Gia Nett BSP:  USD885 + tax

De xem dieu kien chi tiet xin vui long xem file dinh kem

2.      Khuyen mai hạng Economy Class

·        Thoi gian ban: 16May11 – 30Jun11

·        Thoi gian khoi hanh: 16May11 – 30Jun11

·        BKC: N cls

·        Fare basic: BEE1M9

·        Gia Nett BSP:  USD201 ( Giá GV2) + tax

Sales BAYOUairticket

Gọi ngay