Eva Air khuyến mãi đi Đài Bắc

Eva Air khuyến mãi đi Đài Bắc

Eva Air CAP NHAT KHUYEN MAI VA GIA DAC BIET SGN- ĐÀI BẮC voi noi dung nhu sau:

A.Cap nhat ve may bay khuyen mai con hieu luc

Eva Air khuyen mai di dai bac

 

 

 

 

B.Cap nhat ve may bay khuyen mai con hieu luc

–      Bieu gia SGN1274

–      Hanh trinh: SGN – ĐÀI BẮC – SGN

–      Thoi gian xuat ve: 19Nov12 ~ 31Dec12

–      Thoi gian khoi hanh: 19Nov12 ~ 28Feb13  (Embargo 01-09Feb13)

–      Gia ve may bay uu dai chi tu: USD510/30D hang Elite (L class); USD700-760/30D hang Business (Zclass)

Sales BAYOU airticket
vemaybaybayou.com

Related posts