BANG GIA MANDARIN AIRLINES

BANG GIA MANDARIN AIRLINES

BANG GIA MANDARIN AIRLINES Số:  SGN-RMQ 2013-01 , cập nhật ngày 20/09/2012 Hiệu lực cho ngày xuất vé từ 21/09/2012, hiệu lực khởi hành từ 01/01/2013 Qui định chung 1. Tất cả các giá dưới đây đều chưa tính thuế và YQ. 2. Lệ phí trả vé là USD75 3. Lệ phí làm lại vé là USD25 (gia hạn, chỉnh sửa tên khách, đổi đường bay sang SGNTPE v.v /CI) 4. Giá CHD bằng 75% giá vé người lớn. Giá INF bằng 10% giá vé công bố trên hệ thống….

Read More