Nguồn cung cấp nhiên liệu cho những sân bay chính của Paris đã bị cắt giữa lúc có đình công phản đối cải cách hưu trí.