Ủy ban Bay tuyến và Du lịch đường biển được thành lập để phát triển và đẩy mạnh việc kích hoạt ngành công nghiệp du lịch trong khu vực và thông qua các giải pháp nhằm tăng cường mối liên kết giữa các tuyến hàng không và đường biển vận chuyển khách du lịch tới các địa phương trong khối.