ộ trưởng Nội vụ Pháp Brice Hortefeux nói rằng chính phủ sẽ tăng cường công tác kiểm soát hành khách hàng không từ một số quốc gia tới như là một phần của việc gia tăng các biện pháp an ninh.