Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 169/2010/TT-BTC (ngày 1/11/2010) quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không.