Việc khám phá bom gài trong các kiện hàng trên máy bay ở Anh và Dubai để đưa sang Mỹ cho thấy sự yếu kém của việc kiểm soát an ninh và đe dọa sự an toàn cho các máy bay hàng không dân sự.