Thời hạn bán: Từ 18-08-2011 Đến ngày 31-12-2011. Thời hạn khởi hành: Từ 18-08-2011 Đến ngày 31-12-2012.

REE1M – 260USD (chưa thuế)

Giai đoạn không áp dụng: 26-09-2011 đến 12/10/2011