MANHATTAN, KANSAS – TAN SON NHAT INTL – MANHATTAN 930 USD

MANHATTAN, KANSAS – TAN SON NHAT INTL – MANHATTAN
Hãng AMERICAN AIRLINES: 930 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 1/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0902609808
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 AA3424 23JAN 2 MHKDFW 620A 804A ER4 E0
2 AA 175 23JAN 2 DFWNRT 0 1050A 325P+1 772
3 AA8422 24JAN 3 NRTSGN 2 550P1030P 788
4 AA8419 02MAR 5 SGNNRT 2 800A 325P 788
5 AA 154 02MAR 5 NRTORD 2 615P 310P 788
6 AA3362 02MAR 5 ORDMHK 3 820P1004P

Xem Thêm

TALLAHASSEE, FLORIDA – TAN SON NHAT INTL – TALLAHASSEE 930 USD

TALLAHASSEE, FLORIDA – TAN SON NHAT INTL – TALLAHASSEE
Hãng AMERICAN AIRLINES: 930 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 2/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0902609808
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 AA3576 10FEB 6 TLHDFW 820A 955A E75 E0 F
2 AA 061 10FEB 6 DFWNRT 0 1215P 445P+1
3 AA8422 11FEB 7 NRTSGN 2 550P1030P 788
4 AA8419 29APR 7 SGNNRT 2 820A 400P 788
5 AA 060 29APR 7 NRTDFW 2 630P 425P 772
6 AA3668 29APR 7 DFWTLH 0 640P 955P E75

Xem Thêm

SEATTLE TAN SON NHAT INTL SEATTLE 670 USD

SEATTLE – TAN SON NHAT INTL – SEATTLE
Hãng ALL NIPPON AIRWAYS: 670 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 1/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0902609808
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 NH 177 22JAN 1 SEANRT 1220P 340P+1 789 E0 M

2 NH 833 23JAN 2 NRTSGN 1 705P1205A+1 763 E0 M

3 NH 834 10APR 2 SGNNRT 2 700A 300P 788 E0 M

4 NH 178 10APR 2 NRTSEA 1 605P1125A 789 E0 M

Xem Thêm

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA TAN SON NHAT INTL SAN FRANCISCO 690 USD

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA – TAN SON NHAT INTL – SAN FRANCISCO
Hãng ALL NIPPON AIRWAYS: 690 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 1/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0902609808
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 NH 007 L 23JAN 2 SFONRT I 1100A 320P+1 77W E0
2 NH 833 L 24JAN 3 NRTSGN 1 705P1205A+1 763
3 NH 834 K 03APR 2 SGNNRT 2 700A 300P 788
4 NH 008 K 03APR 2 NRTSFO 1 510P1035A 77W

Xem Thêm

SAN JOSE, CALIFORNIA – TAN SON NHAT INTL – SAN JOSE 590 USD

SAN JOSE, CALIFORNIA – TAN SON NHAT INTL – SAN JOSE
Hãng ALL NIPPON AIRWAYS: 590 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 1/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0902609808
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 NH 171 21JAN 7 SJCNRT A 1125A 340P+1 788 E0
2 NH 833 22JAN 1 NRTSGN 1 705P1205A+1 763
3 NH 834 03APR 2 SGNNRT 2 700A 300P 788
4 NH 172 03APR 2 NRTSJC 1 530P1055A 788

Xem Thêm

ROCHESTER, NEW YORK TAN SON NHAT INTL ROCHESTER 890 USD

ROCHESTER, NEW YORK – TAN SON NHAT INTL – ROCHESTER
Hãng AMERICAN AIRLINES: 890 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 2/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0902609808
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 OPERATED BY SUBSIDIARY/FRANCHISE
3 AA8422 14FEB 3 NRTSGN 2 550P1030P 788
4 AA8419 01APR 7 SGNNRT 2 820A 400P 788
5 AA 154 01APR 7 NRTORD 2 555P 355P 788
6 AA3744 01APR 7 ORDROC 3 624P 901P CR7

Xem Thêm

BUFFALO TAN SON NHAT INTL BUFFALO 920 USD

BUFFALO – TAN SON NHAT INTL – BUFFALO
Hãng AMERICAN AIRLINES: 920 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 2/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0902609808
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 AA2934 10FEB 6 BUFORD 749A 859A CR7
2 AA 153 10FEB 6 ORDNRT 3 1200P 415P+1 788
3 AA8422 11FEB 7 NRTSGN 2 550P1030P 788
4 AA8419 10MAR 6 SGNNRT 2 800A 325P 788
5 AA 154 10MAR 6 NRTORD 2 615P 310P 788
6 AA2955 10MAR 6 ORDBUF 3 655P 938P CR

Xem Thêm

OMAHA, NEBRASKA – TAN SON NHAT INTL – OMAHA 920 USD

OMAHA, NEBRASKA – TAN SON NHAT INTL – OMAHA
Hãng American Airlines: 920 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 1/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0902609808
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 AA2549 29JAN 1 OMADFW 931A1135A M80
2 AA 061 29JAN 1 DFWNRT 0 1215P 445P+1
3 AA8422 30JAN 2 NRTSGN 2 550P1030P 788
4 AA8419 20MAR 2 SGNNRT 2 800A 325P 788
5 AA 060 20MAR 2 NRTDFW 2 530P 310P 772
6 AA2670 20MAR 2 DFWOMA 0 450P 638P

Xem Thêm

COLUMBUS, OHIO – TAN SON NHAT INTL – COLUMBUS 850 USD

COLUMBUS, OHIO – TAN SON NHAT INTL – COLUMBUS
Hãng American Airlines: 850 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 2/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0902609808
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 AA3477 03FEB 6 CMHORD 844A 920A CR7 E0
2 AA 153 03FEB 6 ORDNRT 3 1200P 415P+1
3 AA8422 04FEB 7 NRTSGN 2 550P1030P
4 AA8419 05MAR 1 SGNNRT 2 800A 325P 788
5 AA 154 05MAR 1 NRTORD 2 615P 310P 788
6 AA4097 05MAR 1 ORDCMH 3 454P 710P

Xem Thêm

FORT WAYNE, INDIANA – TAN SON NHAT INTL – FORT WAYNE 920 USD

FORT WAYNE, INDIANA – TAN SON NHAT INTL – FORT WAYNE
Hãng American Airlines: 920 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 2/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0902609808
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 AA2936 02FEB 5 FWAORD 1104A1116A
2 AA 153 02FEB 5 ORDNRT 3 1200P 415P+1
3 AA8422 03FEB 6 NRTSGN 2 550P1030P
4 AA8419 02APR 1 SGNNRT 2 820A 400P 788
5 AA 154 02APR 1 NRTORD 2 555P 355P 788
6 AA3143 02APR 1 ORDFWA 3 645P 851P

Xem Thêm

LUBBOCK, TEXAS – TAN SON NHAT INTL – LUBBOCK 880 USD

LUBBOCK,TEXAS – TAN SON NHAT INTL – LUBBOCK
Hãng American Airlines: 880 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 2/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0902609808
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu——————————–
1 AA3946 01FEB 4 LBBDFW 815A 932A E75 E0
2 AA 061 01FEB 4 DFWNRT 0 1215P 445P+1
3 AA8422 02FEB 5 NRTSGN 2 550P1030P
4 AA8419 02MAR 5 SGNNRT 2 800A 325P 788
5 AA 060 02MAR 5 NRTDFW 2 625P 315P 772
6 AA5764 02MAR 5 DFWLBB 0 651P 806P

Xem Thêm

AUSTIN, TEXAS – TAN SON NHAT INTL – AUSTIN 890 USD

AUSTIN, TEXAS – TAN SON NHAT INTL – AUSTIN
Hãng American AIR: 890 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 1/2018
———————–Đặt vé máy bay tại———————–——-
HotLine: 0902609808
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
————————––lịch bay mẫu———————–———–
1 AA1004 31JAN 3 AUSDFW 820A 930A 32B E0
2 AA 061 31JAN 3 DFWNRT 0 1215P 445P+1
3 AA8422 01FEB 4 NRTSGN 2 550P1030P
4 AA8419 01APR 7 SGNNRT 2 820A 400P 788
5 AA 060 01APR 7 NRTDFW 2 630P 425P 772
6 AA2557 01APR 7 DFWAUS 0 700P 809P 32B

Xem Thêm

CHICAGO – TAN SON NHAT INTL – CHICAGO 725 USD

CHICAGO – TAN SON NHAT INTL – CHICAGO
Hãng EVA AIR: 725 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018
———————–Đặt vé máy bay tại———————–——-
HotLine: 0902609808
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
————————––lịch bay mẫu———————–———–
1 BR 055 19JAN 5 ORDTPE 1220A 600A+1 77W
2 BR 395 20JAN 6 TPESGN 720A 950A 77W E0 M
3 BR 392 08MAY 2 SGNTPE 1250P 515P 77W E0
4 BR 056 08MAY 2 TPEORD 800P 900P 77W E0

Xem Thêm

NEW YORK _ TAN SON NHAT INTL _ NEW YORK 697 USD

NEW YORK – TAN SON NHAT INTL – NEW YORK
Hãng CHINA AIRLINES: 697 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0902609808
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 CI 011 07MAR 3 JFKTPE 4 1220A 550A+1 77W E0 M
2 CI 781 08MAR 4 TPESGN 1 730A1005A 333 E0 M
3 CI 782 07APR 6 SGNTPE 2 1050A 315P 333 E0 M
4 CI 012 07APR 6 TPEJFK 2 530P 835P 77W E0 M

Xem Thêm

NEW YORK _ TAN SON NHAT INTL _ NEW YORK 646 USD

NEW YORK – TAN SON NHAT INTL – NEW YORK
Hãng ASIANA AIRLINES: 646 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0919093293
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu——————————-
1 OZ 221 07MAR 3 JFKICN 4 100P 530P+1 77L E0 L
2 OZ 735 08MAR 4 ICNSGN 715P1040P 744 E0 D
3 OZ 736 06APR 5 SGNICN 2 1210A 710A 77W E0 S
4 OZ 222 L 06APR 5 ICNJFK 1030A1150A 388 E0 B

Xem Thêm

NEW YORK _ TAN SON NHAT INTL _ NEW YORK 753 USD

NEW YORK – TAN SON NHAT INTL – NEW YORK
Hãng KOREAN AIR: 743 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0902609808
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu——————————–
1 KE 082 08MAR 4 JFKICN 1 1200P 425P+1 388
2 KE 683 09MAR 5 ICNSGN 610P 945P 77W
3 KE 686 08APR 7 SGNICN 2 830A 350P 73H
4 KE 085 08APR 7 ICNJFK 730P 900P 388

Xem Thêm

NEW YORK _ TAN SON NHAT INTL _ NEW YORK 698 USD

NEW YORK – TAN SON NHAT INTL – NEW YORK
Hãng Eva Air: 698 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 3/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0902609808
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 BR 031 14MAR 3 JFKTPE 1 120A 530A+1 77W E0 M
2 BR 395 15MAR 4 TPESGN 2 720A 950A 77W E0 M
3 BR 392 13APR 5 SGNTPE 2 1250P 515P 77W E0 M
4 BR 032 13APR 5 TPEJFK 2 710P1005P 77W

Xem Thêm

Memphis _ TAN SON NHAT INTL _ Memphis 880 USD

Memphis – TAN SON NHAT INTL – Memphis
Hãng UNITED AIRLINES: 880 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 1/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0919093293
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
3 UA5821 19JAN 5 MEMORD 720A 920A
4 NH 011 19JAN 5 ORDNRT 1 1025A 245P+1
5 UA7973 20JAN 6 NRTSGN 1 445P 945P
6 UA7904 29MAR 4 SGNNRT 2 700A 300P
7 UA 006 29MAR 4 NRTIAH 1 405P 205P
8 UA2125 29MAR 4 IAHMEM C 750P 925P

Xem Thêm

LOS ANGELES _ TAN SON NHAT INTL _ LOS ANGELES 590 USD

LOS ANGELES _ TAN SON NHAT INTL _ LOS ANGELES

Hãng CHINA SOUTHERN AIRLINES: 590 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế

Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 2/2018
———————–Đặt vé máy bay tại———————————
HotLine: 0919093293
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
2 CZ 622 09FEB 5 LAXCAN 1125 1845 10FEB E
3 CZ 367 10FEB 6 CANSGN 2015 2200 10FEB E
4 CZ 374 02MAR 5 SGNCAN 1540 1930 02MAR E
5 CZ 327 02MAR 5 CANLAX 2130 1810 02MAR E

Xem Thêm

TAN SON NHAT INTL _ HOBART _ TAN SON NHAT INTL 995 USD

TAN SON NHAT INTL – HOBART ( TASMANIA ) – TAN SON NHAT INTL
Hãng VIETNAM AIRLINES: 995 USD
Khứ hồi/ đã bao gồm thuế
Xuất vé từ tháng 12/2017
Khởi hành từ tháng 1/2018
———————–Đặt vé máy bay tại——————————
HotLine: 0919093293
Tổng đài Mỹ : 714 927 8626
—————————-lịch bay mẫu———————————-
1 VN 781N 02JAN SGNMEL 2100 0925 03JAN W /E
2 VA1324V 03JAN MELHBA 1310 1425 /RLVA*XFVRMU /E
3 VA1313V 09JAN HBAMEL 0600 0715 /RLVA*XFVRMU /E
4 VN 780N 09JAN MELSGN 1125 1540

Xem Thêm
Gọi ngay