vé máy bay khuyến mãi của Vietnam airlines

TÓM TẮT CÁC BIỂU GIÁ KHUYẾN MẠI ĐANG CÓ HIỆU LỰC
CẬP NHẬT NGÀY: 27/04/2011

BIỂU GIÁ HÀNH TRÌNH RT LOẠI GIÁ GIÁ (USD)
VN110328F SGN – BJS RT LEE1M 350USD

– Đối tượng áp dụng: khách lẻ tại thị trường Việt Nam đi Bắc Kinh
– Hiệu lực xuất vé: Áp dụng cho các vé xuất từ ngày 10/04/11 đến ngày 15/06/11.
– Giới hạn hành trình: Áp dụng cho hành trình xuất phát từ ngày 10/04/11 đến ngày 15/06/2011và hoàn thành chậm nhất vào ngày 15/06/11.
– Thời gian không áp dụng: 28/04/2011 đến 03/05/2011
– Thời hạn dừng tối thiểu/tối đa: Không áp dụng/ 1 tháng
– Hoàn/hủy: Không được phép
– Thay đổi đặt chỗ: 50USD/lần
– Gia hạn vé: Không được phép
– Thay đổi hành trình: Không được phép

BIỂU GIÁ HÀNH TRÌNH RT LOẠI GIÁ GIÁ (USD)
VN110325F SGN – BJS RT REE14 249USD

– Đối tượng áp dụng: khách lẻ tại thị trường Việt Nam đi Bắc Kinh
– Hiệu lực xuất vé: Áp dụng cho các vé xuất từ ngày 10/04/11 đến ngày 15/06/11.
– Giới hạn hành trình: Áp dụng cho hành trình xuất phát từ ngày 10/04/11 đến ngày 15/06/2011và hoàn thành chậm nhất vào ngày 15/06/11.
– Thời gian không áp dụng: 28/04/2011 đến 03/05/2011
– Thời hạn dừng tối thiểu/tối đa: Không áp dụng/ 14 ngày
– Hoàn/hủy: Không được phép
– Gia hạn vé: Không được phép
– Thay đổi hành trình/ Thay đổi đặt chỗ: Không được phép

BIỂU GIÁ HÀNH TRÌNH RT LOẠI GIÁ GIÁ (USD)
VN110326F SGN – SHA RT LEE1M 359USD

– Đối tượng áp dụng: khách lẻ tại thị trường Việt Nam đi Thượng Hải
– Hiệu lực xuất vé: Áp dụng cho các vé xuất từ ngày 10/04/11 đến ngày 31/05/11.
– Giới hạn hành trình: Áp dụng cho hành trình xuất phát từ ngày 10/04/11 đến ngày 31/05/2011và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/05/11.
– Thời gian không áp dụng: 28/04/2011 đến 03/05/2011
– Thời hạn dừng tối thiểu/tối đa: Không áp dụng/ 1 tháng
– Hoàn/hủy: Không được phép
– Gia hạn vé: Không được phép
– Thay đổi hành trình: Không được phép
– Thay đổi đặt chỗ: 100USD.

BIỂU GIÁ HÀNH TRÌNH RT LOẠI GIÁ GIÁ (USD)
VN100432F SGN – MEL/SYD RT LEE1M 730USD
TEE1M 686USD

– Đối tượng áp dụng: khách lẻ tại thị trường Việt Nam đi Úc
– Hiệu lực xuất vé: Áp dụng cho các vé xuất từ ngày 01/04/11 đến ngày 30/06/11.
– Giới hạn hành trình: Áp dụng cho hành trình xuất phát từ ngày 01/05/11 đến ngày 30/09/2011.
– Thời gian không áp dụng: 01/07 – 31/07/2011
– Thời hạn dừng tối thiểu/tối đa: Không áp dụng/ 1 tháng
– Hoàn/hủy: Không được phép
– Thay đổi đặt chỗ: 50USD/lần
– Gia hạn vé: được phép
– Thay đổi hành trình: 100USD

BIỂU GIÁ HÀNH TRÌNH RT LOẠI GIÁ GIÁ (USD)
VN110452F Tp.HCM – Paris RT JEE3M 2850USD
Tp.HCM – Châu Âu RT JEE3M 2850USD

– Đối tượng áp dụng: khách lẻ tại thị trường Việt Nam Châu Âu
– Hạng dịch vụ: Thương gia
– Hiệu lực xuất vé: Áp dụng cho các vé xuất từ ngày 01/04/11 đến ngày 30/06/11.
– Giới hạn hành trình: Áp dụng cho hành trình xuất phát từ ngày 01/04/11 đến ngày 30/06/11.
– Thời hạn dừng tối thiểu/tối đa: Không áp dụng/ 3 tháng
– Hoàn/hủy:
Trước ngày khởi hành: 400USD
Sau ngày khởi hành: Không được phép
– Thay đổi đặt chỗ: 200USD/lần
– Thay đổi hành trình: 200USD/lần
– Gia hạn vé: Không được phép

BIỂU GIÁ HÀNH TRÌNH RT LOẠI GIÁ GIÁ (USD)
Việt Nam – Châu Âu RT TEE3M 787USD
Việt Nam – Nga RT TEE3M 700USD

– Đối tượng áp dụng: khách lẻ tại thị trường Việt Nam Châu Âu
– Hạng dịch vụ: Phổ thông
– Hiệu lực xuất vé: Áp dụng cho các vé xuất từ ngày 01/04/11.
– Giới hạn hành trình:
Hành trình đến Nga: Áp dụng cho hành trình xuất phát từ ngày 01/04/11 đến ngày 30/06/11.
Hành trình đến Châu Âu: khởi hành từ 01/05/2011 và cả hành trình hoàn thành trước 25/06/2011
– Thời hạn dừng tối thiểu/tối đa: Không áp dụng/ 3 tháng
– Thay đổi đặt chỗ: 50USD/lần
– Hoàn vé: 100USD/lần (Trước khi khởi hành), Không cho phép (Sau khi khởi hành)
– Gia hạn vé: Không được phép

BIỂU GIÁ HÀNH TRÌNH RT LOẠI GIÁ GIÁ (USD)
VN110351F Việt Nam – Châu Âu OW ZOX 1000USD
RT ZEE6M 1600USD

– Đối tượng áp dụng: khách lẻ tại thị trường Việt Nam Châu Âu và Nga
– Hạng dịch vụ: Phổ thông đặc biệt
– Hiệu lực xuất vé: Áp dụng cho các vé xuất từ ngày 01/04/11 đến ngày 31/07/11.
– Giới hạn hành trình: Áp dụng cho hành trình xuất phát từ ngày 01/04/11 đến ngày 31/07/11.
– Thời hạn dừng tối thiểu/tối đa: Không áp dụng/ 6 tháng
– Thay đổi đặt chỗ: 50USD/lần
– Thay đổi hành trình: 50USD/lần
– Gia hạn vé: Không được phép

BIỂU GIÁ HÀNH TRÌNH RT LOẠI GIÁ GIÁ (USD)
VN110422F SGN – TYO/OSA/FUK/NGO RT NEE1M 600USD
RT QEE14 480USD
– Đối tượng áp dụng: khách lẻ tại thị trường Việt Nam đi Nhật
– Hiệu lực xuất vé: Áp dụng cho các vé xuất từ ngày 01/04/11 đến ngày 30/06/11.
– Giới hạn hành trình: Áp dụng cho hành trình xuất phát từ ngày 08/04/11 đến ngày 30/06/11.
– Thời gian không áp dụng:
+ Việt Nam – Nhật: 01/05 – 08/05/2011
+ Nhật – Việt Nam: 28/04 – 04/05/2011
– Thời hạn dừng tối thiểu/tối đa:
+ EE1M: Không áp dụng/ 1 tháng
+ EE14: Không áp dụng/ 14 ngày
– Hoàn/hủy:
Trước ngày khởi hành: 100USD
Sau ngày khởi hành: Không được phép
– Thay đổi đặt chỗ: 100USD/lần
– Gia hạn vé: Không được phép
– Thay đổi hành trình: Không được phép

BIỂU GIÁ HÀNH TRÌNH RT LOẠI GIÁ GIÁ (USD)
VN110324F HAN – TYO RT HEE21 650 USD
HAN – TYO/OSA/FUK/NGO RT BEE1M 720 USD

– Đối tượng áp dụng: khách lẻ đi Nhật tại thị trường Việt Nam.
– Hiệu lực xuất vé: Áp dụng cho các vé xuất từ ngày 22/03/11 đến ngày 30/06/11.
– Giới hạn hành trình: Áp dụng cho hành trình xuất phát từ ngày 06/04/11 đến ngày 30/06/11..
– Thời gian không áp dụng:
+ Việt Nam – Nhật: 01/05 – 08/05/2011
+ Nhật – Việt Nam: 28/04 – 04/05/2011
– Thời hạn dừng tối thiểu/tối đa:
+ EE1M: Không áp dụng/ 1 tháng
+ EE21: Không áp dụng/ 21 ngày
– Hoàn/hủy:
* HEE21: Không được phép
* HEE1M
Trước ngày khởi hành: 50USD
Sau ngày khởi hành: Không được phép
– Thay đổi đặt chỗ:
* HEE21: 50USD
* HEE1M: Được phép miễn phí.
– Thay đổi hành trình:
* HEE21: Không được phép
* HEE1M:50USD
– Gia hạn vé: Không được phép

BIỂU GIÁ HÀNH TRÌNH RT LOẠI GIÁ GIÁ (USD)
VN110423F SGN –SEL/PUS RT JEE1M 920USD
LEE1M 500USD
SGN –SEL/PUS KE/OZ KR1 RT LEE1M 550USD

– Đối tượng áp dụng: khách Quốc tịch Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam.
– Hiệu lực xuất vé: Áp dụng cho các vé xuất từ ngày 15/04/11 đến ngày 31/10/11.
– Giới hạn hành trình: Áp dụng cho hành trình xuất phát từ ngày 15/04/11 đến ngày 31/10/2011.
– Thời gian không áp dụng: 20/07/2011 – 31/08/2011
– Thời hạn dừng tối thiểu/tối đa: Không áp dụng/ 1 tháng
– Hoàn/hủy: 20USD
– Thay đổi đặt chỗ: Được phép miễn phí
– Gia hạn vé: Không được phép
– Thay đổi hành trình: 20USD

Sales BAYOUairtiket

Gọi ngay