Vietnam Airlines khuyến mãi đến Hàn quốc (Seoul/Pusan)

Hiệu lực xuất vé: 18/07/11 – 31/108/11 Thời hạn khởi hành: 18/07/11 – 31/10/11

Biểu giá VN110725F

USD  499 NEE3M (chưa thuế)

USD 449 REE1M (chưa thuế)

Gọi ngay